Enskilda avlopp

Om du saknar kommunalt avlopp måste du ordna egen avloppsanläggning. För att få upprätta en enskild avloppsanläggning krävs att du lämnar in en anmälan eller tillståndsansökning hos Bygg- och miljökontoret.

Tänk på att kontakta miljökontoret i god tid innan. Normal handläggningstid kan uppgå till 6 veckor. Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren.

Så här ansöker du om tillstånd

För att få installera en avloppsanläggning med anslutande vattentoalett måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken. Vid upprättande av en avloppsanläggning utan vattentoalett eller vid ombyggnation av en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan enligt miljöbalken innan arbetet påbörjas. Ni finner ansökan och anmälan under kommunens E-tjänster.

Att bifoga din ansökan:

• Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras(sk. situtationsplan), ange avstånd till farbar väg och samtliga byggnader på fastigheten.
• Avstånd till närliggande vattentäkter och borrhål för bergvärme (inritad på kartan)
• Djup till grundvattenytan (där infiltrationsläggningen ska placeras)
• Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys) eller ska en provgropsbesiktning ske. Provgropen ska anordnas utfrån infitrationens tänkt placering samt ska gropen vara minst två meter djup.

  • Skalenlig profilskiss över planerad infiltrationsanordning som klargör anläggningens placering/läge i djupled i marken samt ska den klargör avstånd till uppskattad högsta grundvattennivå.

• Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark


För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett. Ansökan/anmälan ska skickas till miljökontoret i god tid innan arbetet påbörjas. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd.

Avgift

Gällande taxor hittar du under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret".

Hjälp med att planera din avloppsanläggning

Att anlägga ett avlopp är en komplicerad process och anläggningsarbetet ska utföras av sakkunnig person. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att anlägga avlopp. Det är därför en god idé att i ett tidigt skede av processen kontakta en konsult eller en entreprenör som kan hjälpa till med planeringen och anläggandet av avloppet. Du hittar råd och tips bland annat på Avloppsguiden.
Länk till Avloppsguiden Länk till annan webbplats. (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Kommunstyrelsens prövning

En miljöinspektör från miljökontoret gör en bedömning på plats om de allmänna förutsättningarna samt diskuterar det inlämnade förslaget med sökanden. Bedömningarna är desamma både för året-runt-bostäder som för fritidshus.
När ärendet är komplett och utrett kommer ett skriftligt beslut. Med tillståndet följer ett antal villkor för hur anläggningen ska uppföras och skötas. Såväl villkor som råd är satta för att minska effekterna på miljön och hälsan samt motverka att anläggningen sätter igen eller försämras på annat sätt.

Vill du ha information om enskilt avlopp vid fastighetsaffär?

På avloppsguidens hemsida finns det bra information vad du bör tänka på när du tar över ett hus med enskilt avlopp: https://avloppsguiden.se/informationssidor/kopa-hus-med-enskilt-avlopp/ Länk till annan webbplats. (Öppnas i Nytt fönster)