Stadigvarande tillstånd

Om du har en verksamhet där du planerar att regelbundet servera alkohol behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd, det vill säga ett tillstånd som gäller tills vidare. Exempel på verksamheter som behöver stadigvarande tillstånd är restauranger och cateringföretag som erbjuder alkoholdrycker.

Handläggningstid för tillstånd

Ett ärende om stadigvarande serveringstillstånd tar normalt sett två till tre månader att handlägga om ansökan är komplett. Tänk dock på att den totala handläggningstiden är 4 månader från det att ärendet anses komplett. Det kan ta tid att få svar från våra remissinstanser, det vill säga de organisationer vi samarbetar med. Handläggningstiden beror till stor del på hur snabbt du som söker inkommer med begärda handlingar.

Handläggningsprocessen

Detta händer när du lämnat in din ansökan:

 1. Ansökan registreras och du får en handläggare som har hand om ditt ärende och som du ska kontakta i första hand.
 2. Handläggaren granskar dina ansökningshandlingar och påbörjar en utredning.
 3. Om din ansökan inte är komplett skickar handläggaren ett brev eller ett mejl till dig där du ombeds att skicka in de uppgifter som saknas. Handläggaren kan också kontakta dig om hen har frågor om din ansökan.
 4. Handläggaren hämtar uppgifter från andra myndigheter – som Polismyndigheten, Bygg- och miljökontoret och Skatteverket – för att bedöma din och serveringslokalens lämplighet och förutsättningar.
 5. Beroende på vilka svar miljökontoret får från de andra myndigheterna kan du behöva skicka in kompletterande uppgifter.
 6. Handläggaren gör en bedömning av de insända handlingarna och svaren från myndigheterna och kontrollerar att de överensstämmer med vad lagen och riktlinjerna säger.
 7. Din ansökan bifalls eller får avslag. I vissa fall kan du få delvis bifall. Det innebär att du får ett serveringstillstånd, men till exempel med kortare serveringstid än vad du ansökt om.

Blir beslutet om serveringstillstånd ett avslag eller delvis bifall kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din handläggare informerar dig om hur det går till. Tänk på att du måste överklaga beslutet inom tre veckor.

Krav på verksamheten

För att få stadigvarande serveringstillstånd måste lokalen och verksamheten uppfylla följande krav:

 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat (både förrätter, huvudrätter och efterrätter) ska serveras under hela tiden som alkohol serveras.
 • Efter klockan 23.00 räcker det att några olika enklare maträtter serveras.
 • Lokalen ska vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte medföra risk för människors hälsa.
 • Eventuell uteservering behöver vara väl avgränsad och överblickbar.
 • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljökontoret.
 • Serveringen får inte befaras orsaka några alkoholpolitiska olägenheter, detta kan vara om lokalen är belägen exempelvis nära en ungdomsgård.
 • Eget kök som ska finnas i anslutning till serveringslokalen.

Uteservering

Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare – du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering.

För att du ska få tillstånd krävs det att uteserveringen

 • till största delen består av sittplatser vid bord
 • erbjuder servering av lagad mat
 • ligger i anslutning till din serveringslokal
 • är avgränsad på ett sätt som gör det tydligt för gästerna när de befinner sig på serveringen och utanför den
 • kan överblickas av serveringspersonalen.

Det är ditt ansvar som tillståndshavare/restaurangägare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

Kunskapsprov

Du måste göra ett kunskapsprov för att visa att du har goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Det finns vissa undantagsregler för att skriva provet.

Det är alltid miljökontoret som avgör om den sökande ska genomföra provet eller om något undantag är tillämpligt. Provtillfällen erbjuds endast till den som söker serveringstillstånd. Provet bokas därför in först när ansökan är inlämnad. Kontakta miljökontoret för att boka en tid för kunskapsprov.

Ska du göra provet för stadigvarande servering till allmänheten innehåller provet även frågor om catering. Det beror på att ett serveringsställe som har permanent servering till allmänheten kan anmäla cateringverksamhet.

Hur går kunskapsprovet till?

Du börjar med att anmäla dig till provet hos din handläggare på tillståndsenheten.

 1. Betala in avgiften på bankgiro 763-2086
 2. Skicka kvittot på inbetalningen till din handläggare som bokar en provtid åt dig.

Om du redan har ett gällande serveringstillstånd avgör tillståndsenheten om du behöver göra ett nytt prov.

Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap

Har du en restaurangrörelse som på beställning serverar olika slutna sällskap kan du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd med festvåningsrättighet. Även en förening, personalgrupp eller liknande kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd med klubbrättighet för slutet sällskap.

Klubbrättighet

Om serveringen ska ske inom till exempel en förening, ett företag eller annat slutet sällskap behöver du så kallade klubbrättigheter. Deltagarna måste ha någon form av gemensamt intresse utöver själva arrangemanget. Om du tar ut entréavgift, och medlemskap kan lösas i dörren under tiden arrangemanget pågår, räknas det inte som ett slutet sällskap. Då behöver du istället serveringstillstånd för servering till allmänheten.

Festvåningsrättighet

Festvåningsrättigheter behöver du om servering sker på beställning till olika slutna sällskap. Vid varje serveringstillfälle ska det finnas en bokning som visar vilken grupp/sällskap som kommer att delta. Festvåningsrättighet betraktas som jämförlig med yrkesmässig serveringsrörelse. Därför gäller i princip samma krav som för tillstånd till allmänheten, kraven på köket och utbudet av maträtter är lägre.

Vilka handlingar behöver jag?

Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilket tillstånd du söker för. Du kan söka stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och stadigvarande till sluten grupp. Sluten grupp delas in i festvåningsrättighet och klubbrättighet.

Du måste i dina handlingar redovisa bland annat ägarförhållanden i bolaget, kassaregister, registreringsbevis (Skatteverket), resultat/balansrapport, protokoll från bolagsstämma, budget för första året, en finansieringsplan, köpeavtal, hyreskontrakt/disponeringsavtal för uteservering, verksamhetsbeskrivning, registrerad livsmedelsverksamhet, fullgod meny (där förädling av råvaror ingående i maträtterna skall kunna presenteras) samt ritning över lokal och markerad serveringsyta. Du skall även kunna visa för tillsynsmyndigheten hur du exempelvis kunnat spara ihop till de egna medlen och visa upp kvittens för insättning av aktier till företaget. Myndigheten skall kunna följa flödet av pengar in och ut ur verksamheten.

Meny

Till din ansökan ska du skicka med en meny som visar vilka rätter restaurangen ska erbjuda. För att få tillstånd att servera alkohol krävs ett varierat utbud av mat och att den är lagad på plats i restaurangens eget kök. På menyn ska det finnas förrätter, huvudrätter och desserter. Du behöver även skicka in en beskrivning på hur du tillagar eller tillreder maten från råvaror i restaurangens kök (detta benämns som förädling). Om restaurangen ska ha en enklare meny efter klockan 23 ska även den skickas med i din ansökan.

När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska köket finnas i anslutning till serveringslokalen och möjliggöra att lagad eller på annat sätt tillredd mat kan tillhandahållas.

Kravet på eget kök gäller även för stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet. Köket behöver dock inte finnas i anslutning till serveringslokalen och det ska vara lämpligt för tillredning av mat.

För övriga tillståndstyper ställs inga krav på att ett kök ska finnas och att köket ska vara eget eller i anslutning till serveringslokalen.

Varma maträtter behöver inte serveras. Men serveringstillstånd kan inte beviljas om det enbart finns enklare rätter, exempelvis smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd. Det innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte kan få serveringstillstånd.

Efter klockan 23.00 ställs inte lika höga krav på ett varierat matutbud. Gästerna ska dock kunna erbjudas flera olika rätter av enklare slag, till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn.

Ansökningsprocess

När din ansökan har inkommit gör alkoholhandläggaren en prövning av lämplighet utifrån personliga och ekonomiska perspektiv. Handläggaren påbörjar inte prövningen förrän ansökan anses komplett, dvs när samtliga efterfrågade handlingar har inkommit till myndigheten (när ansökan är komplett påbörjas även handläggningstiden).

En del av prövningen innebär även att handläggaren skall göra en bedömning av vilka personer som kan vara av betydande inflytande, samt om det finns några övriga ekonomiska intressenter i frågan. En PBI (person med betydande inflytande) prövas mot både Skatteverket och Polismyndigheten. Ekonomiska intressenter prövas enbart mot Skatteverket. Handläggaren skickar även ut remisser till andra myndigheter, där synpunkter på din ansökan tas in från bland annat Polismyndigheten, Kronofogden, Skatteverket och Räddningstjänsten.

När ditt ärende är färdigutrett och alla handlingar har kommit in till oss kommuniceras eventuella inkomna uppgifter från remissinstanser till dig som sökande. Om inget yttrande inkommer skriver handläggaren en utredning, vilket är en sammanfattning av det handläggaren utrett genom ansökningsprocessen. Efter detta tas ärendet upp till politisk nämnd för beslut.

Vad kostar det?

Det är olika avgifter beroende på vilken typ av serveringstillstånd du söker. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås. Taxor hittar du under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret".

När behöver jag inte söka om serveringstillstånd?

Du behöver inte ha serveringstillstånd om alla tre av kraven nedan är uppfyllda.

 • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker

Ett exempel då du inte behöver serveringstillstånd kan vara vid en privat bröllopsfest eller 50-årsfest.

Vem kan få serveringstillstånd?

Du som är lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden kan få serveringstillstånd. Du ska inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd.

Ritningar

Till din ansökan ska du bifoga ritningar av restaurangen. Ritningarna ska uppfylla följande:

 • Ritade på papper i format A4 eller A3.
 • Ritade i skala 1:100 (där 1 centimeter motsvarar 1 meter).
 • Visa hur restaurangen kommer att se ut möblerad.
 • Visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
 • Eventuell bardisk och/eller scen ska finnas med på ritningen.
 • Tydligt och detaljerat visa alla utrymningsvägar som finns i serveringslokalen.
 • Om restaurangen har flera plan ska separata ritningar göras för varje våning.
 • Serveringsytan där gästerna får serveras alkohol skall finnas utritad/markerad på ritningen.

Vad händer om jag överträder tillståndet?

Om du överträder tillståndet kan ditt serveringstillstånd dras in. Du kan även bli skyldig att betala böter.

Nordmalings kommun genomför årligen yttre och inre tillsyn på serveringar i kommunen.

Vad gäller vid ett ägarbyte eller andra förändringar?

Ett serveringstillstånd gäller endast för den som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. Det betyder att om du som har serveringstillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör slutar tillståndet att gälla, detta är även något som måste anmälas via vår e-tjänst.

När verksamheten förändras är det ditt ansvar som tillståndshavare att anmäla det till miljökontoret. Detta gäller även vid byte av serveringspersonal.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att miljökontoret ifrågasätter ditt tillstånd.